بسمه تعالي

دانشمند گرامي جناب آقاي محمود پورهاشمي

نظر به دانش و سطح علمي بالاي جنابعالي بدين وسيله شما را از تاريخ ١٥/١١/١٣٩٥

و به مدت دو سال به سمت استادي(استاد ياري) دانشكده روانشناسي و علوم اجتماعي

دانشگاه آزاد اسلامي واحد رودهن منصوب مي نماييم.

اميد است با اتكا به عنايات خداوند متعال در اين جايگاه خطير موفق و پيروز باشيد.

و من الله توفيق

رئيس دانشگاه آزاد اسلامي

حميد مير زاده

رئيس هيئت اجرايي حذب

محمد علي كي نژاد