متن لوح تقدیر استاد برتر

متن ادبی لوح سپاس برای استاد دانشگاه دولتی

متن تندیس اساتید دانشگاهی

متن تندیس اساتید دانشگاهی

,متن تقدیرنامه تشکر از استاد نمونه

,متن تقدیرنامه تشکر از استاد نمونه

متن ادبی لوح سپاس برای استاد دانشگاه دولتی

متن لوح تقدیر اساتید دانشگاه