متن لوح تقدیر برای بازنشسته

متن لوح تقدیر بازنشستگان وزارت بهداشت و درمان استان کرمانشاه