متن لوح تقدیر دانشجویان ممتاز دانشگاه آزاد اسلامی

متن تقدیرنامه جشن فارغ التحصیلی دانش اموختگان ورودی مهر 89