متن لوح تقدیر برای پزشک

متن لوح تقدیر از پزشک در سومین کنفرانس آزمون های غیرمخرب ایران