متن مدیریت لوح تقدیر

متن لوح برای تقدیر از مدیران و کارکنان بیمارستان آغاجانی