برای دیدن نمونه های جدید کلیک کنید

تندیس ، لوح تقدیر، تقدیرنامه لوحیران

وب سایت اصلی لوحیران

 

متن تقدیر نامه (انواع متن تقدیر نامه)

 

برای تقدیر نامه های مختلف، تعدادی متن جمع آوری شده است. متن های جمع آوری شده برای تقدیر نامه ها، در گروه های مختلف طبقه بندی شده اند. برای دیدن متون موجود در هر گروه، روی آن کلیک کنید.

 

:: متن تقدیرنامه درسی

:: متن تقدیرنامه ورزشی

:: متن تقدیرنامه اداری

:: متن تقدیرنامه فرهنگی و هنری

:: متن تقدیرنامه همایش

:: متن تقدیرنامه بازنشستگی

:: متن تقدیر و تشکر

:: متن تقدیر نامه ادبی

:: متن تقدیر از معلم

عبارت کلیدی:
متن تقدیر نامه
, متن تقدیرنامه, متن برای تقدیر نامه, متن برای تقدیرنامه